Algemene verkoopsvoorwaarden van Movesafe

Movesafe is een geregistreerd merk van Purfaction BVBA. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan Movesafe / Purfaction en op alle met Movesafe / Purfaction  gesloten overeenkomsten zijn deze leveringsvoorwaarden toepasselijk:

Door een bestelling bij Movesafe / Purfaction te plaatsen gaat u akkoord met de onderstaande genoemde voorwaarden.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Algemene voorwaarden, leverings-, verkoop en/of inkoopvoorwaarden uwerzijds worden hierbij door ons nadrukkelijk afgewezen.

Vooreerst … uw recht op te retourneren

We proberen uiteraard om de producten zo goed mogelijk aan je voor te stellen, met foto’s, specificaties en soms video. En je kan ons ook altijd contacteren voor verdere informatie. Maar zelfs dan is het toegestuurde product niet wat je je er van verwacht had. Je kan je dan beroepen op je recht tot herroeping. Dit moet je wel doen binnen de 14 dagen na ontvangst van je goederen. Het product dient in de originele verpakking onbeschadigd worden terug gezonden. Om een retour aan te vragen, hebben we 2 documenten opgesteld:

Van zodra we alles goed ontvangen hebben, contacteren we je voor de verdere afhandeling

Betwistingen via ODR-platform

Indien u klachten heeft, dan kan u ons steeds mailen op bart@movesafe.eu, of werken via het contactformulier. Indien we er niet uit geraken en u wenst de betwisting verder te zetten, dan kan u sinds 15 februari 2016 ook via het ODR-platform de klacht indienen.

1. Bestellingen

Bestellingen worden pas bindend na een schriftelijke bevestiging van onzentwege.

 

2. Annulatie

In geval van annulatie van een bestelling is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 5 % van de waarde van de bestelling.

 

3. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden alleen verstrekt ten titel van inlichting, en zijn niet bindend voor de verkoper. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

 

4. Overmacht

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out of eender welke oorzaak niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen en/of ze voor een door ons bepaalde termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat er vanwege de koper enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De koper wordt slechts definitief eigenaar van de geleverde goederen na volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik blijft de verkoper de eigenaar. De overdracht van de eigendom van de geleverde koopwaar is onderworpen aan de schorsende werking van de betaling van de prijs door de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper

 

6. Transport en verzending

De gekochte goederen worden vanaf het magazijn verzonden op risico van de koper, ook als ze franco geschiedt.

Voor de levering van uw bestelling(en) mag gebruik gemaakt worden van derden.

 

7. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle facturen en/of leveringen contant betaalbaar.

Niet-betaling van facturen op hun vervaldag geeft aan de verkoper van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, recht op een intrest van 1 % per maand van het factuurbedrag. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro).

De verkoper heeft bovendien in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht de geleverde goederen terug op te halen op kosten van de koper.

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen in deze webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en transportkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijke overeen gekomen.

 

8. Klacht en protest

Klachten betreffende de geleverde goederen moeten op straffe van nietigheid schriftelijk, en bij aangetekend schrijven worden geformuleerd, en op de maatschappelijke zetel van de verkoper toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum en alleszins voor de ingebruikname van de geleverde en/of geplaatste goederen.

Het protest tegen de factuur moet schriftelijk en bij aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

9. Privacybescherming

Tijdens het aankoopproces worden uw persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens dienen enkel om u een kwalitatieve dienst te kunnen bieden. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden of partners. Wij beheren deze gegevens als een goede huisvader, met oog voor privacy en veiligheid. Wenst u deze gegevens in te kijken of te veranderen, dan kan u steeds inloggen via uw account. Indien u gegevens wenst te verwijderen of te veranderen, dan kan u ons ook steeds contacteren.

 

10. Bevoegde Rechtbank

Alle geschillen die tussen partijen zouden kunnen ontstaan zullen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank van Dendermonde worden onderworpen


Compare 0